Information

INFORMATION OM BANKFÖRSÄKRING

Bank (eller annan kreditgivare) som lämnar lån med pantbrev eller företags­hypotek som säkerhet måste i eget intresse skydda sig mot att pantens värde reduceras eller går helt förlorad vid brand eller annan skadehändelse.
I banker­nas lånevillkor krävs alltid att egendomen skall vara försäkrad. Kon­trollen av att giltig försäkring finns vid lånets utlämnande ingår som ett na­turligt led i arbetet med långivningen.
Innan bankförsäkringen infördes var systemet med ansvarsförbindelser helt dominerande. En ansvarsförbindelse innebär att försäkringsbolaget gentemot långivaren vad avser brandskada håller försäkringen i kraft under sex veckor sedan bolaget underrättat långivaren om att försäkringen uppsagts, ändrats, upphör eller att premie inte erlagts. Hanteringen med ansvarsförbindelser var administrativt betungande för såväl kreditgivare som försäkringsbolag och detta var den viktigaste anledningen till att bankförsäkringen infördes år 1954.

Bankförsäkring - en subsidiär försäkring

Bankförsäkringen är en subsidiär försäkring i förhållande till den försäkring som låntagaren tecknat. Så länge den ”primära” försäkringen (låntagarens försäkring) gäller, berörs inte bankförsäkringen av skada som drabbar den pantsatta egendomen. Det är först när det vid skada visar sig att låntagaren försummat att vidmakthålla sin försäkring som ersättning ur bankförsäk­ringen kan lämnas.
Det finns två olika omfattningar av bankförsäkringen:

  • Fast egendom omfattar fast egendom i vilken panträttsupplåtelse skett till banken.
  • Företagshypotek omfattar lös egendom för vilken företagshypoteksbrev pantsatts som säkerhet för bankens fordran

Försäkringsskyddet för fast egendom gäller för brand, vatten, och övriga skadehändelser som primärförsäkringen om­fattar. Det bör observeras att för företagshypotek gäller bankförsäkringen enbart för brandskada.

Bankförsäkringen utgår från att långivaren vid lånetillfället på i villkoren angivet sätt förvissar sig om att panten är försäkrad. Någon ytterligare åtgärd behöver inte vidtas, annat än om banken känner till att en fastighet är oförsäkrad och står utan tillsyn. Om den av långivaren noterade försäkringen inte var gällande vid inträffad skada, ersätter bankförsäkringen långivaren för de förluster som därigenom uppkommer för honom. Ersättningen skall motsvara vad banken som panträttsinnehavare resp företagsintecknings-havare förlorat i skadeersättning genom att den ”primära” försäkringen helt eller delvis upphört att gälla.

Skaderegleringen sker i princip på samma sätt som när försäkringsgivaren på grund av ansvarsförbindelse lämnar långivaren ersättning. Ersättning utgår inte om skada avhjälps inom skälig tid och inte heller till den del den intecknade egendomen trots skadan utgör betryggande real­säkerhet för banken. I dessa fall gör banken inte någon förlust.
Bank eller annan kreditgivare som har bankförsäkring behöver begära ansvars­förbindelse endast om säkerheten inte täcks av bankförsäkringen.

Om krediten är större än det i bankförsäkringsavtalet angivna högsta er­sättningsbeloppet skall banken begära ansvarsförbindelse för att vara skyd­dad utöver bankförsäkringens ansvarsbelopp. Samma sak gäller om krediten lämnats mot säkerhet av företagsinteckning och man har bankförsäkring en­dast för fast egendom. Det är lämpligt att välja ett så pass högt ansvarsbelopp att ansvars­förbindelse behöver begäras i minsta möjliga omfattning. Premieskillnaden är som regel liten.

Har banken erhållit ersättning skall bankens fordran jämte säkerhet till samma belopp överlåtas på bolagen om dessa så begär.

Försäkringsgivare

Bankförsäkring meddelas gemensamt av försäkringsbolagen: Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Folksam, Trygg-Hansa Försäkring Filial, Dina Försäkringar.

Denna gemensamma verksamhet har godkänts av Konkurrensverket.

Bankförsäkringen administreras av Bankförsäkringsnämnden. Nämnden utfärdar försäkringsbrev, ombesörjer premieinkasse­ring och handhar skaderegleringen. Kansliets adress är Klara Consulting i Sverige AB, Kontor Åre Östersund Box 221, 831 23 Östersund.

Stockholm i januari 2024

BANKFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN