GDPR

 0703 445227
Mail: bforsak@outlook.com

Behandling av personuppgifter

Nedan beskrivs övergripande Bankförsäkringsnämndens behandling av personuppgifter. Med Bankförsäkringsnämnden avses försäkringsgivarna Länsförsäkringar AB (publ) org nr 502010-9681, Folksam ömsesidig sakförsäkring org nr 502006-1619, If skadeförsäkring AB (publ) org nr 516401-8102, Trygg-Hansa Försäkring filial till Tryg Forsikring org nr 516403-8662 och Dina Försäkring AB org nr 516401-8029 som gemensamt meddelar bankförsäkring för banker och kreditinstitut. När vi nedan skriver Bankförsäkringsnämnden avser vi samtliga dessa försäkringsbolag.

Personuppgifterna inhämtas normalt från den som innehar bankförsäkring eller direkt från den som innehar eller innehaft lån eller företagshypotek hos försäkringstagaren (nedan kallad gäldenär) i samband med skadereglering eller därpå följande återkravsverksamhet samt genom andra kontakter mellan försäkringstagaren, gäldenären och Bankförsäkringsnämnden. Bankförsäkringsnämnden kan även komma att inhämta personuppgifter från enskilt bolag inom Bankförsäkringsnämnden eller inom företagsgrupp som sådant bolag ingår i. Därutöver inhämtar Bankförsäkringsnämnden personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. SPAR, myndigheter, t ex kronofogdemyndigheten och från kreditupplysningsföretag. Bankförsäkringsnämnden kan även komma att spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med nämnden.

Gemensamt Personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna är bolagen som ingår i Bankförsäkringsnämnden, vilka erhållit uppgifterna i samband med skadereglering avseende bankförsäkring eller därpå följande återkravsverksamhet. Mellan bolagen i Bankförsäkringsnämnden gäller ett så kallat datadelningsavtal.

Bankförsäkringsnämnden behandlar uppgifter om gäldenärs namn, personnummer, kontaktuppgifter, fastighets- och fordonsinnehav, inkomst och förmögenhet, skulder och övriga ekonomiska förhållanden samt i vissa fall uppgifter hänförliga till arbetsförhet och liknande omständigheter vilka påverkar återbetalningsförmågan. Bankförsäkringsnämnden behandlar även uppgifter om namn och kontaktuppgifter avseende gode mäns, fullmaktshavares, borgensmän och kontaktpersoner hos bl a försäkringstagare. Behandlingen är nödvändig för att Bankförsäkringsnämnden ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtal, fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk samt i övrigt uppfylla de krav som ställs på Bankförsäkringsnämndens verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna kan lämnas ut till försäkringstagaren, kronofogdemyndighet, allmän domstol, kreditupplysningsföretag och till bolag i företagsgrupp försäkringsgivare inom Bankförsäkringsnämnden ingår i. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter om Bankförsäkringsnämnden är skyldig att göra det enligt lag.

Om Bankförsäkringsnämnden lämnar ut personuppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar Bankförsäkringsnämnden lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att rättigheter och friheter för den personuppgifterna avser tillvaratas genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal. 
Personuppgifterna sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.  Begäran enligt ovan ska ställas till dataskyddsombuden för de försäkringsbolag som ingår i Bankförsäkringsnämnden. Du kan även skicka in din begäran till Bankförsäkringsnämnden så vidarebefordras den till de försäkringsbolag som du angivit i begäran.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för de försäkringsbolag som ingår i Bankförsäkringsnämnden kan fås genom att kontakta Bankförsäkringsnämnden via e-mail bforsak@outlook.com eller telefon 0703-445227.